За нас

“ТРЪСТ ИНВЕСТ КО” ООД е лицензиран застрахователен брокер, вписан съгласно изискванията на българското законодателство, в регистъра на Комисия за Финансов Надзор с лиценз 152-ЗБ/ 08.04.2009г.

“ТРЪСТ ИНВЕСТ КО” ООД е млад застрахователен брокер, чиито цели и стремежи са свързани с коректното обслужване и индивидуалният подход към всеки клиент.

Гаранция за извършване на ефективно застрахователно посредничество е осъществяването на професионална консултация и анализ с екип от специалисти при продажбата на всички видове застрахователни продукти, предлагани от най-утвърдените застрахователни компании на българския пазар и съдействие при уреждане на претенции свързани със застрахователното събитие.

Екипът ни желае нещата да са лесни за нашите клиенти.

ГЪВКАВОСТ, ИНОВАЦИИ и ДОВЕРИЕ са ключови думи за нас в ежедневната ни работа.

Контакти

Адрес: ул. Ал. Жендов №1

тел.: 08 7777 0000

e-mail: ins@77770000.eu

Контакти

Здравна застраховка

Здравна застраховка

Здравна застраховката "Живот" се сключва срещу събития, свързани с живота и здравето на Застрахования. Този продукт предлага професионална грижа за вашите вложения, върху които ежегодно се начислява допълнителна лихва, както и възможност за ползване на бърз кредит срещу резерва на застраховката, когато обезщетенията са недостатъчни за покриване разходите по медицинска интервенция. Застраховани могат да бъдат физически лица на възраст от 18 до 65 навършени години. Срокът на застраховката е от 5 до 30 години.

Покритите рискове са следните:

Доживяване края на срока на застраховката от застрахованото лице;

Смърт на Застрахования, настъпила през срока на застраховката;

Хирургическо лечение на Застрахования през срока на застраховката;

Болничен престой на Застрахования през срока на застраховката;

Разходи за лекарства и консумативи, извършени от Застрахования през срока на застраховката;

Лекарски преглед на Застрахования през срока на застраховката.

След изтичане срока на застраховката може да получите натрупаният резерв по полицата заедно с допълнителната доходност като еднократна сума или разсрочено под формата на рента.

Рискови застраховки

Рискови застраховки

Лична протекция и защита

Гарантира застрахователна защита срещу широк кръг застрахователни събития. Покритите рискове са следните:

смърт на застрахованото лице;

трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука

Застраховани могат да бъдат физически лица на възраст от 14 до 65г. Застраховката се сключва за срок от 1 до 5г. Застрахователната премия се плаща еднократно, или чрез годишни вноски.

Кредитополучател

Гарантира ефективна застрахователна защита, сигурност и спокойствие.

Покритите рискове са следните:

смърт на застрахованото лице

Застраховани могат да бъдат кредитополучатели на възраст от 18 до 65г. Застраховката се сключва за срок равен на срока на кредита. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застраховката. Застрахователната сума е равна на размера на получения кредит.

Застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд

Застраховка Живот свързана с инвестиционен фонд

Тази застраховка представлява лична инвестиция, при която сами решавате, къде да бъдат инвестирани Вашите средства.Това е ефективна защита срещу непредвидени събития за дълъг период от време, както и данъчни преференции за гражданите и работодателите. Застрахования може да избира инвестиционните фондове, в които да бъдат инвестирани средствата, да ги променя, да прехвърля инвестициите от един фонд в друг по всяко време, както и да инвестира допълнителни средства по всяко време.

Спестовни застраховки

Спестовни застраховки

Спестовните застраховки "Живот" представляват лична инвестиция осигуряваща гарантиран капитал при изтичане на застраховката. Ежегодно натрупване на допълнителна доходност. Ефективна защита срещу непредвидени ситуации за дълъг период от време. Данъчни преференции за гражданите и работодателите.

Автокаско

Автокаско

“ТРЪСТ ИНВЕСТ КО” ООД застрахова моторни превозни средства срещу пълна загуба или частична щета, настъпили в резултат на кражба или грабеж, пожар, природни бедствия, повреди от умишлени действия на трети лица и други на територията на Р. България.

Гражданска отговорност и зелена карта

Гражданска отговорност

Обект на застраховане по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на водачите на моторни превозни средства е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Тази застраховка е задължителна за собствениците и водачите на моторни превозни средства регистрирани на територията на Р. България, както и за лица водачи на моторни превозни средства с чужда регистрация, които преминават или пребивават на територията на Р. България.

Застраховката “Зелена Карта” е предназначена за водачите на моторни превозни средства, пътуващи в чужбина. Тя влиза в сила от момента на напускане на територията на Р. България и покрива отговорността на водача на моторното превозно средство, причинил пътнотранспортно произшествие на територия на друга държава, и нанесените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Имущество

Имущество

Обект на застраховката може да бъде всяко право, което за застрахования е оценимо в пари. Тук влизат движими и недвижими имущества на физически и юридически лица. По- конкретно - жилища, офиси, стопански сгради, лични вещи, общо имущество и техника, дълготрайни материални активи, материални запаси, имущества индивидуализирани по опис, чужди имущества - наети, приети за ремонт, обработка или съхранение и др.

Покритите рискове при имуществената застраховка са – природни бедствия, пожар, свличане или срутване на земни пластове, аварии, земетресения, кражба, грабеж, стачки и граждански вълнения, вандализъм, гражданска отговорност за нанесени вреди към трети лица, загуба на доход от наем, разходи за разчистване след застрахователно събитие и др.

Целите на имуществената застраховка е да се защитят активите, които притежават и управляват физическите и юридическите лица.

При настъпване на застрахователното събитие е необходимо Застрахования незабавно или в рамките на 24ч. от узнаването да уведоми компетентния орган и Застрахователя, като не променя състоянието на увреденото имущество и не предприема действия, с които би могъл да увеличи размера на щетите. Вредите се установяват чрез оглед и описание от представител на Застрахования, Застрахователя и независим експерт.

Медицински разноски

Медицински разноски

Медицински разноски при пътуване в чужбина е застраховка, която дава възможност за получаване на квалифицирана медицинска помощ и разноските по нея на български граждани пътуващи в чужбина и чужди лица пребиваващи в Р. България. Застраховката е валидна за всички страни по света, с изключение на Р. България /за български граждани/ и страната на постоянното местожителство на застрахования /за чужди граждани/.

Медицинската застраховка покрива следните рискове:

основно покритие – разходи за медицинска помощ и лечение, спешна стоматологична помощ, медицински разноски в следствие акутно заболяване, репатриране;

допълнително покритие – смърт при злополука, трайна загуба на трудоспособност, разноски по болничен престой, правна помощ;

пълно покритие – вкл. всички покрити от застрахователя рискове.

При злополука или внезапно заболяване, Застрахования е длъжен в срок от 48часа от настъпване на застрахователното събитие да уведоми Застрахователя.

Тази застраховка може да бъде сключена за различен застрахователен период, съобразена с нуждите на Застрахования. Премията по застраховката е еднократно дължима.

Злополука

Злополука

Застраховка „Злополука” се сключва за събития, свързани с живота и трудоспособността на Застрахования, като Застрахователя е длъжен при настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск да изплати на Застрахования или на посочено от него ползващо лице застрахователна сума и/или обезщетение. Застраховката се сключва върху живота на едно лице, при изрично изискване възрастта на застрахования към датата на изтичане на застраховката да не надвишава 70 години.

Тази застраховка покрива следните рискове: - смърт вследствие на злополука, трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука, временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука, медицински разноски, разходи за репатриране и погребение.

Карго

Застраховат се товари и свързаните с тях материални интереси предмет на внос, износ, реекспорт или превоз на територията на Р. България, независимо от вида на транспортното средство, за загуба и/или повреда, и разходи, вследствие на застрахователно събитие. Застраховката „Карго” се сключва съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:

ICC “A” /пълно/ - за всички рискове от загуба или повреда на застрахования предмет по време на транспорта;

ICC “B” /частично/;

ICC “C” /основно/ - за загуба или повреда, дължащи се на настъпването на определени рискове, като пожар, експлозия, ПТП, преобръщане, сблъсък и др.;

Допълнително могат да бъдат покрити военни и стачни рискове съгласно условията на клаузи: Institute War Clauses (CARGO) 1.1.82 и Institute Strikes Clauses (CARGO) 1.1.82.

При сключването на застраховка “ Карго ” първо трябва да се определи чие е задължението за сключване на застраховката. Условията за доставка в договора между страните или фактурата показват коя от страните към определен момент има интерес върху застрахования товар.

Създадена е единна система с правила на търговските термини ИНКОТЕРМС -, която описва задълженията на продавача и купувача за превоз, застраховка, митнически формалности и други.

Професионална отговорност

Професионална отговорност

Професионалните отговорности са застраховки, които защитават отговорността на физически или юридически лица за действията или бездействията им.Те заемат особено важно място на пазара на общото застраховане. Всеки може да бъде подведен под отговорност, когато в резултат на свое действие или бездействие е нанесъл щети – материални или нематериални на трето лице. Такава отговорност може да възникне не само при управление на МПС, но и при изпълнение на професионални задължения, или когато произведен продукт не изпълни предназначението си и т.н.

Тези застраховки покриват преките разходи за удовлетворяване или отхвърляне на претенции на трети лица към Застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди при и/или по повод осъществяване на застраховани дейности. Застраховката “Професионална отговорност” бива следните видове:

Гражданска отговорност на юридически лица;

Застраховка "Професионална отговорност на Адвокати”;

Застраховка "Професионална отговорност на Нотариуси";

Застраховка "Професионална отговорност на Застрахователни брокери";

Застраховка "Професионална отговорност на Експерт счетоводители и финансови одитори";

Застраховка "Професионална отговорност на Медицински персонал";

Застраховка "Професионална отговорност на Туроператори";

Застраховка "Професионална отговорност на Хотелиери и ресторантьори";

Застраховка "Професионална отговорност на Участниците в проектирането и строителството";

Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители;

Професионална отговорност на Синдици;

Застраховка "Отговорност на физически лица;

Застраховка "Отговорност на работодателя";

Застраховка "Отговорност на притежателите на оръжие";

Отговорност на изделието.

Селско стопанство

Селско стопанство

Селското стопанство обхваща земеделието и животновъдството. Обект на застраховане могат да бъдат както реколтите от земеделски култури - посеви, плодове, зеленчуци, така и домашните животни - добитък, птици, риби, пчелни кошери и пр.

Земеделие

Застраховката покрива реколтата от всички видове земеделски култури, отглеждани с производствена цел. Покриват се количествените вреди, вследствие на рисковете от: градушка, буря, проливен дъжд, пожар, осланяване, наводнение, измръзване и изтегляне, киша, задушаване (запарване).

Застрахователната сума се определя съобразно очакваните добиви и пазарните условия в страната. Тя не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Животновъдство

Основното предназначение на застраховката на домашни животни е да предостави на Застрахованите парична компенсация за нанесените им щети от застрахователното събитие, за да могат стопаните да закупят животни отново и да продължат своята животновъдна дейност.

Застраховката покрива щети при смърт или убиване на животни по необходимост, в следствие на – пожар, природни бедствия, злополуки, заразни, незаразни, паразитни болести и др.

Застраховат се:

едри рогати животни на възраст над 3 месеца;

еднокопитни животни на възраст от 6 месеца до 15 години включително;

овце и кози на възраст над 3 месеца;

свине за разплод на възраст над 6 месеца и подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;

птици (подрастващи, носачки и бройлери), отглеждани при интензивни условия;

кошери с пчели;

риба, отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;

фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч, отглеждани в дивечоразвъдни стопанства.

При по-специални условия, които са неразделна част от Общите условия се застраховат:

кучета;

елитни състезателни коне;

патици и гъски за производство на черен дроб;

екзотични животни.

Кариери

Кариери

В момента няма свободни позиции